Voorwaarden & bepalingen & wettelijke kennisgeving

  • Home
  • Voorwaarden & bepalingen & wettelijke kennisgeving

LUXURY BOX LLC
Geregistreerd kantoor: 1309 Coffeen Avenue STE 1200, Sheridan, Wyoming 82801
;
Telefoonnummer +32487102252; E-mailadres contact@luxuryevent.be

Verkoopsvoorwaarden voor de producten verkocht op LuxuryEvent

Datum laatste update 01-11-2021

Artikel 1 - Doel

De huidige voorwaarden regelen de verkoop van diensten door Luxury Event Chaussée de haecht 200 1030 Brussel.

Artikel 2 - Prijzen

De prijzen van onze producten zijn aangegeven in euro's, inclusief alle belastingen (BTW en andere belastingen die van toepassing zijn op de dag van de bestelling), tenzij anders aangegeven en exclusief verwerkings- en verzendkosten.

In het geval van een bestelling naar een ander land dan Europees Frankrijk, bent u de importeur van het (de) betrokken product(en). Er kunnen douanerechten of andere plaatselijke belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen verschuldigd zijn. Deze rechten en sommen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de maatschappij Luxe-evenement. U bent verantwoordelijk voor deze kosten, zowel wat betreft de aangiften als de betalingen aan de bevoegde autoriteiten en instanties in uw land. Wij raden u aan bij uw plaatselijke autoriteiten te informeren naar deze zaken.

Alle bestellingen, ongeacht hun oorsprong, zijn betaalbaar in euro.

Het bedrijf Luxe-evenement behoudt zich het recht voor haar prijzen op elk moment te wijzigen, maar het product zal worden gefactureerd op basis van het tarief dat van kracht is op het moment van validatie van de bestelling en onder voorbehoud van beschikbaarheid.

De producten blijven eigendom van het bedrijf Luxe-evenement totdat de prijs volledig is betaald.

Let op: zodra u de bestelde producten fysiek in ontvangst neemt, gaat het risico van verlies of beschadiging van de producten op u over.

Artikel 3 - Orders

U kunt een bestelling plaatsen:

Op het internet: https://www.luxuryevent.be/

De contractuele informatie is opgesteld in het Frans en zal ten laatste worden bevestigd op het ogenblik van de validatie van uw bestelling.

Het bedrijf Luxe-evenement behoudt zich het recht voor een betaling niet te registreren en een bestelling niet te bevestigen om welke reden dan ook, en meer in het bijzonder in geval van een bevoorradingsprobleem, of in geval van moeilijkheden in verband met de ontvangen bestelling.

Artikel 4 - Geldigverklaring van uw bestelling

Elke bestelling op de website https://www.luxuryevent.be/ houdt aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden in. Elke bevestiging van een bestelling impliceert uw volledige aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zonder uitzondering of voorbehoud.

Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging zullen worden beschouwd als bewijs van de transactie.

U verklaart dat u hiervan volledig op de hoogte bent.

De bevestiging van de bestelling wordt beschouwd als een handtekening en aanvaarding van de uitgevoerde verrichtingen.

Een samenvatting van uw bestelgegevens en deze Algemene Voorwaarden zullen u in PDF-formaat worden toegestuurd via het e-mailadres dat u hebt gebruikt om uw bestelling te bevestigen.

Artikel 5 - Betaling

Het feit dat u uw bestelling valideert, houdt voor u de verplichting in om de aangegeven prijs te betalen.

De betaling van uw aankopen gebeurt met kredietkaart via het beveiligde systeem Stripe & Paypal.

De kaart wordt pas gedebiteerd wanneer de bestelling wordt verzonden. In geval van gedeelde leveringen worden alleen de verzonden producten gedebiteerd.

Artikel 6 - Terugtrekking

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L.121-21 van het Wetboek van Consumentenrecht beschikt u over een herroepingstermijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van uw producten om uw herroepingsrecht uit te oefenen zonder dat u uw redenen hoeft te rechtvaardigen of een boete hoeft te betalen.

Retourzendingen dienen in originele staat en compleet (verpakking, accessoires, gebruiksaanwijzing) te geschieden. In deze context, is uw verantwoordelijkheid betrokken. Eventuele schade die het product bij deze gelegenheid lijdt, kan van dien aard zijn dat het herroepingsrecht teniet wordt gedaan.

U bent verantwoordelijk voor de kosten van de retourzending.

Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal de onderneming Luxe-evenement zal overgaan tot de terugbetaling van de betaalde bedragen, binnen de 14 dagen volgend op de kennisgeving van uw verzoek en via hetzelfde betaalmiddel als datgene dat werd gebruikt op het ogenblik van de bestelling.

UITZONDERINGEN OP HET HERROEPINGSRECHT

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L.121-21-8 van het Wetboek van Consumentenrecht, is het herroepingsrecht niet van toepassing op :

De levering van diensten die volledig zijn uitgevoerd vóór het einde van de herroepingstermijn en waarvan de uitvoering is begonnen nadat de consument zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft gegeven en uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht.
De levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhangt van schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen.
De levering van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn.
De levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen.
De levering van goederen die door de consument na de levering zijn ontzegeld en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden teruggezonden.
De levering van goederen die, na levering en door hun aard, onlosmakelijk vermengd zijn met andere artikelen;
De levering van alcoholische dranken waarvan de levering meer dan dertig dagen vertraging oploopt en waarvan de bij het sluiten van de overeenkomst overeengekomen waarde afhangt van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft.
De levering van audio- of video-opnamen of computerprogrammatuur wanneer deze na levering door de consument zijn ontzegeld.
De levering van een dagblad, tijdschrift of magazine, met uitzondering van abonnementscontracten voor dergelijke publicaties.
Transacties afgesloten op een openbare veiling.
De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd en waarvan de uitvoering is begonnen nadat de consument zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft gegeven en uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van zijn recht op herroeping.
Artikel 7 - Beschikbaarheid

Onze producten worden aangeboden zolang ze zichtbaar zijn op de site https://www.luxuryevent.be/ en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Voor producten die niet in voorraad zijn, zijn onze aanbiedingen afhankelijk van de beschikbaarheid bij onze leveranciers.
Indien een product niet beschikbaar is nadat u uw bestelling heeft geplaatst, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte brengen. Uw bestelling zal automatisch worden geannuleerd en er zal geen bankafschrijving worden uitgevoerd.

Bovendien heeft de website https://www.luxuryevent.be/ is niet bedoeld om haar producten in grote hoeveelheden te verkopen. Daarom heeft de onderneming Luxe-evenement behoudt zich het recht voor om bestellingen van / identieke artikelen te weigeren.

Artikel 8 - Levering

De producten worden geleverd op het leveringsadres dat tijdens het bestelproces is aangegeven, binnen de termijn die op de validatiepagina van de bestelling is aangegeven.

In geval van vertraging bij de verzending wordt u per e-mail op de hoogte gesteld van de eventuele gevolgen voor de aan u opgegeven leveringstermijn.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen heeft u in geval van vertraging bij de levering de mogelijkheid de bestelling te annuleren volgens de voorwaarden van artikel L 138-2 van het Wetboek van Consumentenrecht. Indien u het product intussen ontvangt, zullen wij overgaan tot terugbetaling van u en van de leveringskosten onder de voorwaarden van artikel L 138-3 van het Wetboek van Consumentenrecht.

In geval van leveringen door een vervoerder, zal de maatschappij Luxe-evenement kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering die uitsluitend te wijten zijn aan de onbeschikbaarheid van de klant na verschillende voorgestelde afspraken.

Artikel 9 - Garantie

Al onze producten genieten de wettelijke conformiteitsgarantie en de garantie van verborgen gebreken, zoals bepaald in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. In geval van niet-overeenstemming van een verkocht product, kan het worden teruggezonden, geruild of terugbetaald.

Alle claims, verzoeken om ruiling of restitutie moeten binnen 14 dagen na levering per post worden ingediend.

De producten moeten naar ons worden teruggestuurd in de staat waarin u ze hebt ontvangen, met alle elementen (accessoires, verpakking, gebruiksaanwijzing, enz.). De verzendkosten worden vergoed op basis van het gefactureerde tarief en de retourkosten worden vergoed op vertoon van de kwitanties.

De bepalingen van dit artikel beletten u niet gebruik te maken van het in artikel 6 bedoelde herroepingsrecht.

We doen er alles aan om onze klanten producten van de hoogste kwaliteit te leveren die voldoen aan hun specifieke eisen. Met dit in gedachten willen we uw aandacht vestigen op ons beleid met betrekking tot gepersonaliseerde artikelen en artikelen van breekbare materialen.

– 

9.1 Gepersonaliseerde items : Alle gepersonaliseerde artikelen, d.w.z. artikelen die zijn gewijzigd, aangepast of gemaakt volgens de unieke specificaties van de koper, komen niet in aanmerking voor restitutie. Door een bestelling te plaatsen voor dergelijke artikelen, erkent u en gaat u ermee akkoord dat deze producten op maat voor u zijn gemaakt en niet kunnen worden geretourneerd of gerestitueerd, behalve in het geval van een bewezen fabricagefout.

9.2 Breekbare artikelen : Artikelen van breekbare materialen, zoals frigoliet, kristal en glas, worden met de grootste zorg behandeld tijdens de voorbereiding en verzending. Vanwege hun kwetsbare aard komen deze artikelen echter niet in aanmerking voor restitutie als ze eenmaal in goede staat zijn afgeleverd. We raden je aan om je bestelling bij aankomst te controleren en eventuele transportschade direct te melden.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

De aangeboden producten voldoen aan de huidige Franse wetgeving. De verantwoordelijkheid van de onderneming Luxe-evenement kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt geleverd. Het is uw verantwoordelijkheid om bij de plaatselijke autoriteiten na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor de invoer of het gebruik van de producten of diensten die u overweegt te bestellen.

Bovendien heeft de onderneming Luxe-evenement is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verkeerd gebruik van het gekochte product.

Tenslotte, de verantwoordelijkheid van de onderneming Luxe-evenement kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van Internet, met name een storing in de dienstverlening, indringing van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen.

Artikel 11 - Toepasselijk recht in geval van geschillen

De taal van dit contract is het Frans. De huidige verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. In geval van een geschil zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd.

Artikel 12 - Intellectuele eigendom

Alle elementen van de site https://www.luxuryevent.be/ zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van de vennootschap Luxe-evenement. Het is niemand toegestaan om elementen van de site, hetzij software, hetzij beeld of geluid, te reproduceren, te exploiteren, opnieuw uit te zenden of te gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk. Elke eenvoudige link of hypertext link is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf Luxe-evenement.

Artikel 13 - Persoonsgegevens

Het bedrijf Luxe-evenement behoudt zich het recht voor om nominatieve informatie en persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Deze informatie is noodzakelijk voor het beheer van uw bestelling, alsook voor de verbetering van de diensten en de informatie die wij u toesturen.

De informatie kan ook worden doorgegeven aan bedrijven die aan deze relatie bijdragen, zoals de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van diensten en orders voor het beheer, de uitvoering, de verwerking en de betaling ervan.

Deze informatie en gegevens worden ook bewaard voor veiligheidsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Overeenkomstig de wet van 6 januari 1978 beschikt u over een recht van toegang, rectificatie en verzet met betrekking tot de u betreffende persoonlijke informatie en gegevens, rechtstreeks op de website.

Artikel 14 - Archivering van bewijsmateriaal

Het bedrijf Luxe-evenement zal de bestelbonnen en facturen archiveren op een betrouwbare en duurzame drager die een getrouwe kopie vormt, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek.

De computerbestanden van de onderneming Luxe-evenement zal door alle betrokken partijen worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

Geen producten in je winkelwagen.

X
Bel ons op
0